Kateřina Krušková se v roce 2019 rozhodla završit svá studia v Ústí nad Labem kolekcí, která se věnuje tématice Severních Čech.

Jejím přáním bylo ukázat, že se za Ústí nikdo stydět nemusí. Že je to sice tvrdé, ale krásné místo plné lidí, kteří se nevzdávají.

About the brand

In 2019, Kateřina Krušková decided to complete her studies in Ústí nad Labem with a collection dedicated to the theme of North Bohemia.

Her wish was to show that nobody has to be ashamed of Ústí. That it is a tough but beautiful place full of people who don’t give up.

Jak to začalo?

Kateřina studovala a šest let žila v Ústí nad Labem.

„Ačkoliv ze severu nepocházím, město mě fascinovalo svými kontrasty téměř na každém rohu a neuvěřitelně mě nadchlo. Svoji melancholií, surovostí, ale také krásnou okolní přírodou. Málokteré město prošlo za posledních sto let tak neuvěřitelnou proměnou. Změnou složení obyvatelstva, používané řeči, ale třeba i změnou urbanistickou. A ačkoliv se na Ústí různé režimy výrazně podepsali, je plné lidí, kteří to nevzdávají. Přišlo mi škoda, že se o Ústecku mluví jen v negativním světle. Začala jsem pátrat po historii města, snažila jsem se porozumět tomu, proč je v Ústí tolik opuštěných budov a centrum působí jako periferie.“, říká.

Název Aussig vznikl jako odkaz ke složité historii města, protože byl také používán jako staré německé označení pro Ústí nad Labem a někteří Ústečané tak městu říkají dodnes.

Vizí bylo založit značku, která bude hrdá na to, že se inspiruje severem a nabídnout ji všem, kteří mají rádi streetovou estetiku, motivy brutalismu, průmyslu a trochu trashe.

How did it start?

Katerina studied and lived for six years in Ústí nad Labem.

„Although I am not originally from the north, the city fascinated me with its contrasts on almost every corner and I was incredibly impressed. Its melancholy, its rawness, but also the beautiful surrounding nature. Not many cities have undergone such an incredible transformation in the last hundred years. A change in the composition of the population, in the language used, but also in urban planning. And although various regimes have had a significant impact on Ústí, it is full of people who don’t give up. I thought it was a pity that Ústí was only spoken of in a negative light. I started to research the history of the city, trying to understand why there are so many abandoned buildings in Ústí and why the centre seems to be a periphery.“, she says.

The name Aussig came about as a reference to the city’s complex history, as it was also used as an old German name for Ústí nad Labem, and some Ustians still call the city that today.

The vision was to create a brand that would be proud to be inspired by the North and offer it to everyone who loves the street aesthetic, themes of brutalism, industry and a bit of thrash.

Studium Produktového designu Kateřinu Kruškovou přivedlo k myšlence spojit ideu a praktičnost. Něčím, co lze nosit a bude nepostradatelným společníkem, kterým lze vyjádřit svůj názor. Praktičnost a kvalita je důležitá, proto jsou batohy a ledvinky vyrobeny z nepromokavého, kvalitního materiálu a jsou opatřeny reflexním tiskem pro větší bezpečnost ve tmě.

Na veškeré produkty se vztahuje 30denní lhůta na vyzkoušení a případné vrácení, doprava zdarma a možnost osobního vyzvednutí v ateliéru v Praze.

Aussig je prostě streetwear pro všechny, kteří se nevzdávají.

Studying Product Design led Katerina Kruskova to the idea of combining idea and practicality. Something that can be worn and will be an indispensable companion with which to express your opinion. Practicality and quality is important, that’s why the backpacks and bumbags are made of waterproof, high quality material and have reflective printing for extra safety in the dark.

All products are subject to 30-day period for testing and possible return,  free shipping in Czechia, and the possibility of personal pick-up in Prague studio.

Aussig is simply streetwear for those who don’t give up.